ताजा जानकारी

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. ०७३/०७४ को नीति योजना तथा कार्यक्रम सहितको बार्षिक नगर बिकास योजना

दोस्रो नगरपरिषदबाट स्वीकृत आ.व. ०७३/०७४ को नीति योजना तथा कार्यक्रम सहितको बार्षिक नगर बिकास योजना पुस्तिका

बार्षिक नगर बिकास योजना आ.व. २०७४/०७५

टोखा नगरपालिकाको आगामी आ.व. २०७४/०७५ का लागी स्वीकृति कार्यक्रम, योजना तथा बजेट सहितको तेस्रो नगरपरिषदको निर्णयहरु