ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

आ.व. ०७३/०७४ को नीति योजना तथा कार्यक्रम सहितको बार्षिक नगर बिकास योजना

दोस्रो नगरपरिषदबाट स्वीकृत आ.व. ०७३/०७४ को नीति योजना तथा कार्यक्रम सहितको बार्षिक नगर बिकास योजना पुस्तिका

Supporting Documents: