FAQs Complain Problems

ताजा जानकारी

online व्यक्त्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धमा

तपाई र तपाईको परिवारको व्यक्त्तिगत घटना दर्ता हाललाई जन्म दर्ता गर्नु परेमा सम्बन्धित निकाय सम्म जानको लागि online फारम भरी छिटो तथा सरल तरिकाले तल दिईएको वेब साईटमा गई विवरण भर्न सक्नुहुनेछ । सो फारम दर्ता भएमा संलग्न कागजातका साथै मोबाईलमा पठाईएको टोकन नं. सम्बन्धित निकायमा दिई प्रमाण पत्र बुझ्न सक्नुहुनेछ ।
http://116.90.234.162:804/