ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

COPOMIS को User ID र Password लिने सम्बन्धमा- श्री सहकारी स‌ंस्थाहरु सबै