ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

७० औं कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा-श्री वडा अध्यक्ष ज्यूहरु, श्री कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु । (सबै)