सहकारी दिवसमा सहभागी हुने सम्बन्धमा-सहकारीहरु, सबै