समुदाय-प्रहरी साझेदारी(वडा समिति, पालिका समिति) बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा