न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना