ताजा जानकारी

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित सम्बन्धमा

श्री टोखा नगर कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरु सबै - मिति २०७५/०४/२५, समय: दिनको ठिक २:०० बजे, स्थान: टोखा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय