कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा

कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु, सबै