ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा- श्री वडा अध्यक्षज्यूहरु, श्री कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु