उपभोक्ता समिति गठन गरि जानकारी पठाउने सम्बन्धमा

वडा कार्यालयहरु सबै -उपभोक्ता समिति गठन गरि जानकारी पठाउने सम्बन्धमा