आमाबाबु विहिन बालबालिकाको विवरण पठाईदिनुहुन- वडा कार्यालयहरु, सबै