अनलाईन घटना दर्ता (VERSP-MIS) तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा- वडा अध्यक्षज्यूहरु सबै