ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा-श्री साबित्रा कुमारी न्यौपाने म‍.वि.अ.(आठौ‌)