गैर सरकारी संस्थाहरुलाई आ.व. २०७५-७६ को लागि कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा