स्वास्थ्य अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा