सूचना अधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा

वडा कार्यालयहरुलाई परिपत्र : अत्यन्त जरूरी

सूचना अधिकारीको sample यसै पत्रसाथ संलग्न छ ।