सुचिकृत हुन आउने बारे सूचना

सुचिकृत हुन आउने बारे सूचना - यस नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यबस्थापन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धि कार्य गरिरहेका संघ-संस्था एवं कम्पनीहरुलाई