सिलाई लेवल-२ तालिमको आवेदन सम्बन्धमा, सबै वडा कार्यालयहरु