सहभागिता सम्बन्धमा-विपद जोखिम न्यूनीकरण अभिमुखीकरण कार्यक्रम