सम्वृद्ध जीवन सम्बन्धी स्ववाचन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन-जनप्रतिनिधिज्यूहरु, इच्छुक नगरवासीहरु