सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

सम्पति विवरण पेश गर्नु हुन - भाद्र २८ गते भित्र सम्बन्धित ठाउँमा (पत्रमा उल्लेख अनुसार) दर्ता गराई सक्नुपर्ने  

सबै जनप्रतिनिधिज्यूहरु,

सबै कर्मचारीहरु