सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

सम्पति विवरण पेश गर्नु हुन - भाद्र २९ गते भित्र 

सबै जनप्रतिनिधिज्यूहरु,

सबै कर्मचारीहरु