सबै सामुदायिक/संस्थागत विद्यालयहरु-मेयरकप खेलकुद कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा1