शुल्क प्रस्ताव र विद्यालयको बिवरण बैशाख मसान्तसम्म पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना