विद्यालय खोल्ने तथा कक्षा थप सम्बन्धी सूचना

नयाँ विद्यालय खोल्ने; कक्षा थप गर्ने; विषय थप गर्ने