विज्ञान तथा कला प्रदर्शनी सम्बन्धमा- संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरु, सबै