वडास्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा - एकिकृत शहरी विकास योजना

जनप्रतिनिधिज्यूहरु सबै, वडा कार्यालयहरु सबै, शाखा प्रमुखज्यूहरु सबै