मेलमिलाप सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा

नगर प्रमुखज्यु, उपप्रमुखज्यु, वडाध्यक्षज्युहरु, न्यायिक समितिका सदस्यज्युहरु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यु.