मिति २०७५/०५/२४ देखि ०५/२९ सम्म संचालन भएको प्रारम्भिक सूचना प्रविधि तालिम (IT Vocational Training) मा अतिरिक्त तालिमको लागि छनोट भएका प्रशिक्षार्थीहरु र बैकल्पिक प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली..

मिति २०७५/०५/२४ देखि ०५/२९ सम्म संचालन भएको प्रारम्भिक सूचना प्रविधि तालिम (IT Vocational Training) मा Samsung Korea का प्रशिक्षकहरुबाट अतिरिक्त तालिमको लागि छनोट भएका प्रशिक्षार्थीहरु र बैकल्पिक प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली..