महानगर-नगर साझेदारी कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा