बौडेश्वर गुरुयोजनाको MoU हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा