फलफुलको विरुवाको संख्यात्मक विवरण पठाउने सम्बन्धमा -वडा कार्यालयहरु सबै