प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन संकलन नगर्ने नगराउने सम्बन्धमा-वडा कार्यालयहरु, सबै