प्रगति समिक्षा तथा भावी कार्ययोजना सम्बन्धमा

वडाध्यक्षज्यूहरु, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु, वडासदस्यज्यूहरु, शाखा प्रमुखज्यूहरु, वडासचिवज्यूहरु, सबै