पञ्जिकरण मासिक तथा बार्षिक बिवरण अविलम्ब पेश गर्ने सम्बन्धमा

सबै वडा कार्यालयहरु 

अन्यन्त जरुरी