नगर प्रोफाइल ToR, draft तथा मन्त्रालयबाट प्रेसित वस्तुगत विवरण

छलफलको लागि - कार्यपालिकाको बैठकमा