नगर कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित सम्बन्धमा-कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु, सबै