नगरसभा बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा

नगरसभा सदस्यज्यूहरु, सबै