नगरसभामा उपस्थिति सम्बन्धमा, नगरसभा सदस्यज्यूहरु, सबै