धान दिवसको कार्यक्रममा उपस्थित सम्बन्धमा-जनप्रतिनिधिज्यूहरु, सबै