दिगो फोहोरमैला ब्यबस्थापन गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागिता

श्री नगर सदस्यज्यूहरु,

श्री अस्पताल सन्चालक तथा स्वास्थ्य चौकी प्रमुखज्यूहरु,

श्री बिद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा बिज्ञान बिषयका शिक्षक र प्राध्यापकज्यूहरु,

श्री टोखा नगरपालिकाका कर्मचारीहरु