टोखा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५

टोखा नगरपालिकाले आ.व. २०७५/७६ का लागि तय गरेका कर तथा शुल्कहरुको विवरण