जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर सम्बन्धमा

वडा कार्यालयहरु सबै; स्वास्थ्य चौकीहरु सबै; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र; सबै टोखा नागाबासी-लाभ उठाउनु हुन ।