छुट तथा पुन-जांच सर्वेक्षणको लागि गुनासो दर्ता सम्बन्धमा-पुनर्निर्माण