छात्रवृतिको लागि आवेदन दिने आवेदकहरुले यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्ने जरूरी सूचना

कक्षा ११ को छात्रवृतिको दरखास्त दिनुहुने आवेदकहरुले यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन ।