कुकुर धनीहरुलाई अत्यन्त जरूरी सूचना

वडा कार्यालयहरु सबै, यो सार्वजनिक सूचना आ-आफ्नो कार्यालयको सूचना पार्टीमा राख्नु हुन ।