कार्यालय बन्द रहने सम्बन्धमा-नगरपालिका र वडा कार्यालयहरु

टोखा नगरपालिका-नगरपालिका कार्यालय र वडा कार्यालयहरु, सबै