कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा

टोखा नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरुज्यूहरु सबै