कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा-वडाध्यज्यूहरु र कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु, सबै